Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития

Резюме

В статията се прави опит да се анализират основни стъпки пред организацията на устойчивите културни събития с идеята да бъдат оценени някои тенденции и предизвикателства. Използвайки дескриптивния и аналитичен подход, авторът представя кратък емпиричен пример за съблюдаването на икономическите, социални и екологични аспекти при организацията на устойчиви културни събития в България в съответствие с Глобалната инициатива за отчетност. Авторът стига до заключението, че информационната осведоменост и осигуреност на културните оператори в България е на базово равнище и съществува необходимост от сравнително лесен подход за въвеждане, прилагане и анализиране на данни за устойчивост.

Abstract

The article attempts to analyze the main steps ahead for organizing sustainable cultural events with the idea of assessing some trends and challenges. Using a descriptive and analytical approach, the author presents a brief empirical case study of some economic, social and environmental aspects regarding the organization of sustainable cultural events in Bulgaria, according to the Global Reporting Initiative framework.  The author summarizes that the information awareness of cultural operators in Bulgaria is still at basic reporting level and it needs a relatively easy approach to implement and analyze sustainability data.

JEL: M 140

Ключови думи

устойчиви културни събития, Глобална инициатива за отчетност, ISO 20121: 2013, sustainable cultural events, Global Reporting Initiative
Свалете RP_vol5_2020_No05_V Dimitrova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957