Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Бежанската криза в ЕС: икономическо бреме или възможност
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Бежанската криза в ЕС: икономическо бреме или възможност

Резюме

Докато посрещането на бежанците увеличава публичните разходи на европейските страни в краткосрочен план, то също увеличава съвкупното търсене в икономиките, което увеличава БВП на нациите, поради по-голямото търсене на вътрешни стоки и услуги. В дългосрочен план, тъй като мигрантите са интегрирани в пазара, фискалната система започва да получава финансови помощи, тъй като тези мигранти започват да допринасят за социалната система на държавата. Приемането на бежанците е особено важно за европейските нации, които се борят с намаляващата работна сила, поради застаряващото население и намаляващата раждаемост – такава страна е и България. Докато квалифицираните бежанци могат да допринесат за здравеопазването, инженерните и бизнес области, неквалифицираните работници биха могли да работят за грижата за възрастното население, както и за нискоквалифицирания труд. Следователно бежанската криза би могла да послужи като жизненоважно средство за много европейски нации, тъй като им дава възможност да посрещнат нови членове на работната си сила и да осигурят непрекъснат икономически растеж в бъдеще.

Abstract

While welcoming refugees increases the public spending of European countries in the short term, it also increases aggregate demand in the economies, which increases the GDP of nations, due to the increased demand for domestic goods and services. In the long term, as migrants are integrated into the market, the fiscal system begins to receive financial benefits as these migrants begin to contribute to the social system of the state. Acceptance of refugees is particularly important for European nations struggling with a declining workforce because of aging population and declining birth rate - so as Bulgaria. While skilled refugees can contribute to healthcare system, engineering and business, unskilled refugees could work to care for the elderly as well as low-skilled labor. Therefore, the refugee crisis could serve as a key tool for many European nations as it enables them to welcome new members of their workforce and ensure continuous economic growth in the future.

JEL: F, H, J, O

Ключови думи

миграция, migration, бежанска криза в ЕС, икономическо бреме, икономическа възможност, застаряващо население, EU refugee crisis, economic burden, economic opportunity, aging population
Свалете RP_vol5_2020_No04_A Pavlov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957