Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Профил на потребителя на продукта на здравния туризъм
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Профил на потребителя на продукта на здравния туризъм

Резюме

Здравословният начин на живот винаги ще е актуален. Дори във времена на криза, когато става въпрос за собственото здраве и добро физическо състояние, хората не престават да се грижат за себе си. В днешно време те са добре образовани и очакват възвращаемост на инвестицията. Те искат информация, която ще подобри качеството им на живот, и истински резултати. Целта на настоящия доклад е, чрез анкетно проучване, да се установи профила на потребителя на продукта на здравния туризъм. Поставените задачи са: 1) да се определят специфичните терапевтични процедури, към които съответните контингенти туристи биха проявили интерес; 2) да се конкретизират начините за съдействие от страна на туроператорите за развитие на здравен туризъм в област Бургас. В резултат са представени изводи и препоръки за достигане до необходимото конкурентно ниво на област Бургас, като рекреационен център за лечение и профилактика.

Abstract

A healthy lifestyle will always be up-to-date. Even in times of crisis, when it comes to one's health and well-being, people do not stop caring for themselves. Nowadays, they are well educated and expect a return on investment. They want information that will improve their quality of life and real results.

The purpose of this report is to establish, through a survey, the user profile of the health tourism product. The tasks set are: 1) to determine the specific therapeutic procedures to which the relevant contingent of tourists would be interested; 2) to specify the ways of assistance from the tour operators for the development of health tourism in the region of Burgas. Results, conclusions and recommendations for reaching the necessary competitive level of Burgas District are presented, as a recreation center for treatment and prevention.

JEL: L83

Ключови думи

health tourism, профил, потребител, профилактика и лечение, здравен туризъм, profile, user, prevention and treatment
Свалете RP_vol5_2020_No02_A Yanakieva, Z Karadzhova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957