Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Въглеродните данъци в контекста на европейската зелена сделка
Научни трудове на УНСС - Том 5/2020
година 2020
Брой 5

Въглеродните данъци в контекста на европейската зелена сделка

Резюме

Целта на разработката е да представи важността на въглеродните данъци в контекста на Европейската зелена сделка. За постигането на поставената цел са изпълнени две основни задачи: 1) анализирано е значението и мястото на въглеродните данъци в контекста на съвременното развитие на Европейския съюз; и 2) обобщени са основните автори и насоки на изследванията по отношение на въглеродните данъци като вид екологични данъци.

Изследователските методи, използвани в изследването, включват елементи на историко-логическият метод, сравнителният анализ, контент анализът, обобщения на основните идеи, залегнали в ключови стратегически документи по темата на изследването.

Резултатите от изследването са обобщения и анализи, които осигуряват база за вземането на обосновани решения по отношение на бъдещото въвеждане на въглеродни данъци в национален и европейски план, както и за формулирането на обосновани препоръки по отношение на прилагането на този вид данъци.

Abstract

The objective of the research is to present the importance of the carbon taxes within the context of the European green deal. For the achievement of this objective two basic research tasks have been fulfilled: 1.) the importance of carbon taxation within the current development of the European Union has been analyzed; 2.) the main authors and research directions regarding carbon taxes as a type of environmental taxes have been generalized and discussed. The research methods used in the study involve elements of retrospective analysis, comparative and content analysis and generalizations of the main ideas of key strategic and regulatory documents in this research field. The results of the research are generalizations and analyses providing solid ground for taking evidence-based decisions regarding future carbon taxes introduction at national and EU level as well as for addressing motivated recommendations towards the application of this type of taxes. 

JEL: Q58, F38

Ключови думи

въглеродни данъци, Европейска зелена сделка, carbon taxes, European green deal
Свалете RP_vol5_2020_No01_S Boneva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957