Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Социална отговорност на висшите учебни заведения и дистанционен социален одит
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Социална отговорност на висшите учебни заведения и дистанционен социален одит

Резюме

Ролята на висшите учебни заведения е от решаващо значение за развитието на социалната отговорност. И това е така, защото те обучават и възпитават настоящи и бъдещи ръководители, които ще вземат решения в нестабилна социално икономическа среда. Затова всички заинтересовани страни имат потребност от независима оценка, която предоставя дистанционния социален одит.

Основна цел на настоящото изследване е да се анализа социалната отговорност на висшите учебни заведения и да се разработи модел за дистанционен социален одит. За постигането на целта са изпълнени следните задачи: анализирана е социалната отговорност, включително и на висшите учебни заведения, разработен е модел с добри практики по социална отговорност на висшите учебни заведения, който може да бъде използван като стандарт при провеждането на дистанционен социален одит в тях; разработен е модел за дистанционен социален одит на висшите учебни заведения. В изследването са използвани научните методи на анализ, синтез, индукция, дедукция.

Основните резултати показват, че водещите висши учебни заведения в света имат социално отговорно поведение, провеждат социални инициативи и комуникират с всички заинтересовани страни своето социално отговорно поведение. По отношение на социалния одит резултатите показват, че дистанционният социален одит има редица предимства пред традиционния социален одит.

Ограничения на изследването: Представените в настоящата студия резултати са само част от изследване (Пейчева, 2019), посветено на социалната отговорност на висшите учебни заведения и дистанционния социален одит. Анализираните в студията висши учебни заведения са в: Китай, Русия и България.

Уникалността на настоящото изследване се изразява в разработването на модел с добри практики за социална отговорност на висшите учебни заведения и модел за дистанционен социален одит.

Abstract

The role of higher education institutions is crucial for the development of social responsibility. And this is because they educate and bring up current and future leaders who will make decisions in an unstable socio-economic environment. Therefore, all stakeholders need an independent assessment provided by the remote social audit.

The main goal of the present study is to analyze the social responsibility of higher education institutions and to develop a model for remote social audit. To achieve this goal, the following tasks have been performed: social responsibility, including of higher education institutions, has been analyzed, a model with good practices on social responsibility of higher education institutions, which can be used as a standard in conducting remote social audit in them has been developed. ; a model for remote social audit of higher education institutions has been developed. The scientific methods of analysis, synthesis, induction, deduction were used in the research.

The main results show that the world's leading universities have socially responsible behavior, conduct social initiatives and communicate their socially responsible behavior with all stakeholders. With regard to social audit, the results show that remote social audit has a number of advantages over traditional social audit.

Limitations of the research: The results presented in this study are only part of a bigger study (Peicheva, 2019), dedicated to the social responsibility of higher education institutions and remote social audit. The higher education institutions analyzed in the study are in: China, Russia and Bulgaria.

The uniqueness of the present research is expressed in the development of a model with good practices for social responsibility of higher education institutions and a model for remote social audit.

JEL: I21, I23

Ключови думи

Университети, Социална отговорност, дистанционен одит, дистанционен социален одит, висши учебни заведения, remote audit, remote social audit, social responsibility, universities, higher education institutions
Свалете RP_vol4_2020_No14_M Peicheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957