Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Оценка на възможността за прилагане на концепцията "контролинг" в конституционния модел на държавна власт и управление на Република България
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Оценка на възможността за прилагане на концепцията "контролинг" в конституционния модел на държавна власт и управление на Република България

Резюме

В студията се разглежда възможността за прилагане на концепцията „контролинг“ в конституционното устройство и системата за държавно управление на Република България. Анализът на съществуващите практики в управлението на организациите показва, че контролингът все-повече се утвърждава като водеща управленска концепция. Доказаният функционален потенциал на контролинга е предпоставка за неговото внедряване и прилагане в системата за държавно управление. За реализацията на тази идея в студията е дефинирано предложение за промяна на функциите и правомощията на президентската институция, с цел упражняване на надзор и последваща координация, относно целесъобразността и ефективността в дейностите осъществявани от изпълнителната власт. В предлагания конституционен модел са дефинирани, нови по-широки функции и правомощия на президентската институция в качеството ? на самостоятелна институция с неполитически характер, която трябва за гарантира неутралния статут и устойчивост на държавната администрация. Новата позиция на президентската институция в структурата на държавната власт ясно обозначава границите и разделението между политическата и неполитическата власт. Чрез нейните нови правомощията се създават допълнителни възможности, както за засилване на взаимния контрол и баланс между властите, така и за противодействие на автократични тенденции в държавното управление.

Abstract

The study examines the possibility of applying the concept of “controlling” in the constitutional arrangement and the system of government of the Republic of Bulgaria. The analysis of the existing practices in the management of organisations shows that controlling has been increasingly gaining ground as a leading concept of governance. The proven functional potential of controlling is a prerequisite for its implementation and application in the system of general government. To this end, the study defines a proposal for a change in the functions and powers of the presidential institution in order to exercise supervision and follow-up coordination on the appropriateness and effectiveness of the activities carried out by the executive branch. The proposed constitutional model defines new, broader functions and powers of the presidential institution as an autonomous institution with a non-political character, which must ensure the neutral status and sustainability of the state administration. The new position of the presidential institution in the structure of state authority clearly marks the boundaries and the division between political and non-political power. Its new powers create additional opportunities both for strengthening mutual control and balance between the authorities and for counteracting autocratic tendencies in the state administration

JEL: H1, K10, M20

Ключови думи

Президент, Управление, functions, държава, власт, конституция, constitution, power, контролинг, институция, функции, правителство, разделение на властите, controlling, state, government, institution, president, separation of powers
Свалете RP_vol4_2020_No13_E Asenov-compressed.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957