Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Счетоводна политика на предприятията в публичния сектор в България – настояще и перспективи
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Счетоводна политика на предприятията в публичния сектор в България – настояще и перспективи

Резюме

Основи на научното изследване: Разглежда се проблем в областта на счетоводството в публичния сектор. Счетоводната политика е част от финансовите отчети на бюджетните организации, представяща прилаганите счетоводни политики и друга пояснителна информация.

Цел: Да се представи стандартизиран модел на счетоводна политика, съгласно Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) и прилагания модел на счетоводна политика на бюджетните организации в България. На база сравнителен анализ да се очертаят различията между двата модела и да се предложат насоки за усъвършенстване на счетоводството в публичния сектор по въпросите на счетоводната политика.

Методи: Методологията на изследването се основава на системния подход с прилагане методите на анализа, обобщението, графичното представяне на достигнатите резултати.

Резултати и приноси: Съдържанието на изследването е полезно за потенциалните инвеститори, които имат интерес към дейността на публичния сектор. То предоставя познания за счетоводната политика, стандартизирана по Международните счетоводни стандарти за публичния сектор и за разработването ?, съгласно действащото счетоводно законодателство за бюджетните организации в България. Установените различия налагат приемане или синхронизиране на отчетността в публичния сектор на страната ни с МССПС като финансова рамка за отчитане. Направено е емпирично изследване на счетоводната политика на министерствата в България. Резултатите указват отклонения от приетите в МССПС подходи за представяне на счетоводна политика.

Abstract

Basics of research: The study presents a problem in the field of public sector accounting. The accounting policy is part of the financial statements of budget organizations, presenting the applied accounting policies and other explanatory information.

Purpose: To present a standardized model of accounting policy, according to the International Public Sector Accounting Standards and the applied model of accounting policy of budget organizations in Bulgaria. Based on a comparative analysis to outline the differences between the two models and propose guidelines to improve public sector accounting with regard to accounting policy issues.

Methods: The research methodology is based on a systematic approach with the application of the methods of analysis, generalization, graphical presentation of the achieved results.

Findings & Value added: The content of the survey is useful for potential investors who are interested in the activities of the public sector. It provides knowledge on the accounting policy standardized under the International Public Sector Accounting Standards and its development, according to the current accounting legislation for budget organizations in Bulgaria.

The established differences require the adoption or synchronization of IPSAS in Bulgaria as a financial reporting framework for the public sector. An empirical study of the accounting policy of the ministries in Bulgaria has been made. The results indicate deviations from the generally accepted approaches to presenting accounting policies.

JEL: M 410

Ключови думи

Bulgaria, public sector, България, публичен сектор, International Public Sector Accounting Standards, счетоводна политика, Международни счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС), accounting policy
Свалете RP_vol4_2020_No12_K Savova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957