Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управлението на киберриска и счетоводната професия
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Управлението на киберриска и счетоводната професия

Резюме

В съвременния свят на информационни технологии (ИТ) и свързаност киберрискът е характерен за всяка една организация, а прогнозите сочат, че в бъдеще неговото ниво ще продължи да се увеличава. Това превръща ефективното управление на киберриска във въпрос от първостепенна важност. Целта на настоящата студия е на база преглед на съществуващата литература да предложи модел за управление на киберриска и да обоснове ролята на счетоводната професия в него. Разглеждайки киберриска като единство на три ключови елемента (опасност, ИТ уязвимост и неблагоприятни последици), студията предлага шест взаимосвързани стъпки за неговото ефективно управление: (1) идентифициране, приоритизиране и оценка; (2) въвеждане на система за контрол; (3) мониторинг; (4) управление на киберинциденти; (5) отчитане и независим одит и (6) неформално управление. В сравнение със съществуващите рамки за управление на киберриска, предложеният модел притежава две предимства: първо, има по-интегриран характер, и второ, създава предпоставки за по-уместна и по-надеждна оценка на киберриска, а с това и за неговото цялостно ефективно управление.

За практическото прилагане на предложения модел е необходимо специфично професионално знание, но превес имат базовите (личностните) компетенции. Предвид спецификата на счетоводната професия, нейните представители могат да имат ключова роля в управлението на киберриска. Адекватното използване на възможностите обаче налага промени във висшето образование по счетоводство.

Abstract

In today’s world of information technologies (IT) and digital connectivity cyber risk is considered inevitable for all organizations. Hence, understanding cyber risk and managing it effectively is crucial for all. This paper includes a literature review with the aim to suggest a model for cyber risk management as well as to justify the role of accountants in this model. This review leads to the conclusion that cyber risk is a unity of three elements (threat, IT vulnerability and negative impact) and suggests the following six integrated stages of its management: (1) identification, prioritization, and assessment; (2) control system design; (3) monitoring; (4) incident management; (5) reporting and assurance; (6) informal management. The incremental contribution of the proposed model with respect to the existing frameworks is in the following two differences: first, it is more integrative than the alternatives, and second, it quantifies cyber risk more relevantly and reliably than the alternatives.

To apply the suggested model cybersecurity professionals should have some technical knowledge, but the core attributes relate to their personal capabilities. Due to their specific expertise and competencies, accountants can have a key role in risk management. To benefit cybersecurity risk management, however, accounting needs to reform its higher education model.

JEL: M40, I23, G32

Ключови думи

висше счетоводно образование, accounting higher education, киберриск, киберсигурност, счетоводна професия, cyber risk, cybersecurity, accounting profession
Свалете RP_vol4_2020_No11_M Musov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957