Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Необходимост от институционална промяна за посрещане на природни бедствия и екологични катастрофи
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Необходимост от институционална промяна за посрещане на природни бедствия и екологични катастрофи

Резюме

В последните 20 години осезаемо в света настъпват промени със зачестяването не само на естествените процеси, свързани с климатичните промени, но и държавите са изправени пред предизвикателствата да адаптират националните политики и програми към динамичните промени, свързани с природни бедствия и екологич­ни катастрофи. Тази динамика налага преосмисляне на институционалната рамка, както по отношение на организационните структури на управление на тези про­цеси в държавата, но и промяна в социалната, икономическата и законодателна инициатива в отговор на тези заплахи.

Abstract

In the last 20 years, the world has undergone significant changes with the increase not only in the natural processes related to climate change, but also in the challenges of adapting national policies and programs to the dynamic changes associated with natural disasters and environmental disasters. This dynamic requires a rethinking of the institutional framework, both in terms of organizational structures for managing these processes in the country, but also a change in social, economic and legislative initiative in response to these threats.

JEL: K320, H120, O210

Ключови думи

природни бедствия, екологични катастрофи, управление на про¬мяната при природни бедствия и екологични катастрофи, natural disasters, environmental disasters, change management in natural disasters and environmental disasters
Свалете RP_vol4_2020_No10_E Bogomilova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957