Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Структурна Σ-конвергенция на износа на България и страните от ЦИЕ, членове на Еврозоната
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Структурна Σ-конвергенция на износа на България и страните от ЦИЕ, членове на Еврозоната

Резюме

Изследването е съсредоточено върху структурната σ-конвергенция на износа на България и петте страни от ЦИЕ, въвели еврото. Чрез систематизация на теоретични концепции са обобщени базисни характеристики на икономическата, търговската, структурната и клубната конвергенция. Представени и адаптирани към структурната σ-конвергенция на износа са два индексни метода, които се прилагат от авторите им за изследване на икономическата конвергенция. Определени са стойностите на индекс на различие по метода на J. Von Hagen и J. Traistaru и индекс на дивергенция по метода на C. Van de Coeving. Те са изчислени по стокови групи (според SITС, Rev. 4) в износа на България, Естония, Латвия, Литва, Словакия и Словения, както и обобщено за целия износ през периода 2002-2018 г. Резултатите са представени в графична форма. На тяхна основа са изведени стокови групи в износа, по които България и другите пет страни от ЦИЕ са постигнали сближаване или са налични различия с аналогичните структурни показатели за износа на Еврозоната, въведени като референтни стойности. Изведени са обобщени тенденции в дивергенцията и/или конвергенцията на износа на шестте държави. Направени са изводи, че петте страни членове на Еврозоната са постигнали по-голяма конвергенция, която обаче в много случаи е нестабилна и е неутрална към въведената и използвана обща валута еврото. В изследването се прилагат методи на анализ и синтез, индукция и дедукция, методи на емпиричен индексен и сравнителен анализ.

Abstract

The study focuses on the structural σ-convergence of the export of Bulgaria and the five CEE countries, members of the euro area. By systematization of theoretical concepts basic characteristics of economic, trade, club and structural convergence are summarised. Presented and adapted to the structural σ-convergence of exports are two index methods, which are applied by their authors to study economic convergence. The values of the J. Von Hagen and J. Traistaru dissimilarity index and C. Van de Coeving divergence index are determined. They are calculated by commodity groups (according to SITS, Rev. 4) in exports of Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia, and as aggregated for all exports during the period 2002-2018. The results are presented in graphic form. On the index values basis, commodity groups in exports were derived, on which Bulgaria and the other five CEE countries achieved convergence or differences with the similar structural indicators for euro area exports, entered as reference values. Leading aggregated trends in the divergence and/or convergence of exports of the six countries are outlined. It is concluded that the five member states of the Eurozone have achieved greater convergence than Bulgaria, which in many cases is unstable and is neutral to the introduced and used common currency, the euro. In the study, methods of analysis and synthesis, induction and deduction, methods of empirical index and comparative analysis are applied.

JEL: B40, F10, F14, О40, P50

Ключови думи

convergence, конвергенция, дивергенция, структура на износа, индекси на експортно различие и сходство, divergence, export structure, export difference and similarity indices
Свалете RP_vol4_2020_No09_V Pirimova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957