Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Оценка на ефекта от прилагане на програма ROWFIT при студентки от УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Оценка на ефекта от прилагане на програма ROWFIT при студентки от УНСС

Резюме

Създаването на ефективни двигателни програми, насочени към подобряване на структурните и функционални параметри на студентите биха допринесли, както за редуциране на нездравословните им навици, така и за формирането на здравословен стил на живот. Статията представя част от изследване с основна цел оценка на физическата годност на студенти от УНСС и да се установи степента на влиянието на новата методика ROWFIT върху изследвани 8 показатели на физическата годност.. В основата на разработената методика са  прилагане на дозирани физически упражнения с интервално-променлив характер на гребен ергометър в продължение на два семестъра. Предмет са някои основни показатели на физическата годност – общо 8. Пет от тях са регистрирани по време на натоварване на гребен ергометър – 500 м. Другите три теста са за оценка на динамичната сила на краката (троен скок от място),  максималната сила (F max) на раменния пояс (повдигане на щанга от лег)  и телесна маса. Стратегическо значение за постигане на целта е повишаването на адаптационния потенциал на студентите, който осигурява висок КПД (коефициент на полезно действие) на тяхната двигателна активност. Резултатите от изследването показват, че базирайки се на интервални тренировки с висока интензивност ROWFIT с комбинира серия от внимателно подбрани упражнения са довели до значителни позитивни промени във физическата годност на студените. Общата ефективност на използваната програма показва нейната целесъобразност и адекватност за оптимизиране на физическата кондиция и моторика на студентите. ROWFIT програма е достъпна, лесно приложима и подходяща както за самостоятелни, така и за организирани занимания.

Abstract

The creation of effective program aimed at improving the structural and functional parameters of students and to the reduction of their unhealthy habits and to the information of a healthy lifestyle. The article presents part of research with the main purpose of assessing the physical fitness of students from UNWE and to determine the degree of influence of new methodology ROWFIT on 8 indicators of physical fitness variable nature of indoor rowing ergometer for two semesters. The subject are some basic indicators of physical fitness a total of 8. Five of them were registered the loading of the indoor rowing ergometer – 500m. On the shoulder girdle (lifting a barbell from a leg) and body weight. Strategic importance for achieving the goal is to increase the adaptive potential of students, which provides high efficiency of their motor activity. The results of the study show that based on interval training with high intensity (HIT) ROWFIT with a series of carefully selected exercises have led to significant positive changes in the physical fitness of the cold. The overall effectiveness of program used shows its appropriateness and adequacy for optimizing the physical condition and motility of students. ROWFIT program is accessible, easy to apply and suitable for individual and organized activities.

JEL: I11, I23

Ключови думи

студенти, физическа годност, гребен ергометър, тестиране, physical fitness, indoor rowing ergometer, testing students
Свалете RP_vol4_2020_No08_S Stoyanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957