Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Експериментиране на двигателен комплекс за подобряване силовата издръжливост на коремните мускули при студентки от УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Експериментиране на двигателен комплекс за подобряване силовата издръжливост на коремните мускули при студентки от УНСС

Резюме

В настоящата разработка проследяваме ефекта от приложен двигателен комплекс върху абдоминалната мускулатура при състезателките от отбора по Cheerleading към УНСС.

За доказване на нашето предположение, че целенасоченото въздействие върху силовата издръжливост на коремната мускулатура в тренировъчните занимания по cheerleading ще я подобри, проведохме едногодишен експеримент в периода 2018/2019 учебна година. В него взеха участие 13 студентки, състезателки от отбора на УНСС. Контролната група беше формирана също от 13 студентки, бивши състезателки по cheerleading, които изпълняваха упражненията, заложени в утвърдената учебна програма.

Получените резултати от контролните измервания подложихме на математико-статистическа обработка. Проведеният експеримент се оказа успешен, но въпреки това е необходимо постоянно да търсим възможности за по-голяма интензивност и ефективност при изпълнение на тренировъчната ни програма, която да доведе до по-добри спортно-състезателни резултати.

Abstract

In the present study, we evaluate the effect of applied set of exercises over the abdominal muscles of the Cheerleading team at UNWE.

To confirm our theory that significant impact on the abdominal muscles' strength during cheerleading trainings will improve it, we conducted a one-year study during 2018/2019 academic year. Twenty-six female students from UNWE took part in it, divided in two separate groups. The first group consisted of thirteen female students, currently playing in the cheerleading team. The second control group was formed by thirteen former cheerleader competitors. The groups executed the exercises provided in the approved curriculum.

The results of the applied set of exercises were subjected to mathematical and statistical processing, thus proving the successfulness of the experiment. Furthermore, it is necessary to continue observing new possibilities for greater intensity and efficiency in the implementation of the training program. This will lead to better sport results.

JEL: I31, I12

Ключови думи

абдоминална мускулатура, студентки, Cheerleading, мажоретни дисциплини, abdominal muscles, female students, majors
Свалете RP_vol4_2020_No07_M Ignatova, P Dikova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957