Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Съвременни концепции в тренировката по волейбол
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Съвременни концепции в тренировката по волейбол

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се проучат и анализират някои съвременни концепции в развитието на волейболната тренировка. Представени са различни подходи в структурирането на тренировката. Изведени са съображения по въпросите за натоварването и възстановяването. Подчертани са характерни ползи при използването на определен тип тренировки, както и мястото и ролята им в целогодишната подготовка на високо квалифицирани волейболисти. Специално внимание е отделено на упражненията за контрол на топката като средство за комплексно  развитие на скоростно-силови качества и технико-тактически умения на висока скорост. Засегнат е и въпросът за индивидуалната тренировка на волейболиста като съвременна форма на работа, която отразява творческите търсения на треньори и състезатели за ефективно обучение и усъвършенстване. Проучените и анализирани концепции в съвременната тренировка по волейбол биха били полезни за специалистите по волейбол в хода на професионалната им работа.

Abstract

The purpose of the current study is to explore and analyze some of the contemporary concepts in developing the volleyball training. Various approaches are presented in structuring the workout. Considerations have been given on the physical exercises and recovery. The benefits of using a certain type of training are emphasized, as well as their place and role in the training of highly qualified volleyball players throughout the year. Special attention is paid to ball control exercises as a tool of complex development of high-speed qualities and high-speed technical and tactical skills. The individual training of the volleyball player as a modern form of work, which reflects the creative demand of coaches and athletes for effective training and improvement, is also addressed. The studied and analyzed concepts in the contemporary volleyball training would be useful for volleyball professionals in the course of their professional work.

JEL: Z200

Ключови думи

Training, Волейбол, концепции, тренировка, concepts, volleyball
Свалете RP_vol4_2020_No06_P Ivanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957