Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Изследване на дългосрочната мотивация на студенти практикуващи футбол и аеробика в учебно-тренировъчните занимания по „физическо възпитание“ в УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Изследване на дългосрочната мотивация на студенти практикуващи футбол и аеробика в учебно-тренировъчните занимания по „физическо възпитание“ в УНСС

Резюме

Образованието е дейност, която изисква дългогодишни усилия и постоянство, умения за възприемане на информация и нейното творческо използване. Дългосрочните цели служат като координиращи основания, от които се извличат конкретни цели на ежедневния живот и поведението може да бъде осмислено и отнесено в по-дълга времева перспектива както към миналото, така и към бъдещето. Целта настоящето изследване е проучване мнението за личностна оценка на дългосрочната мотивация при  студенти от УНСС, София. Резултатите от изследването са обработени математико-статистически чрез: вариационен анализ; относителен дял; сравнителен анализ на две независими извадки чрез U-критерия на Man Whitney; χ квадрат на Пиърсън. В дългосрочен план жените са по-мотивирани за развитие спрямо мъжете, но различията не са статистически значими по-всички въпроси. Мотивацията при студентите по-висока в сравнение със средната сред общата популация. Според нас обаче, мотивацията се променя в хода на ученето и предполагаме, че е по-висока при студентите завършващи образование си.

Abstract

Education is an activity requiring lengthy efforts and perseverance, as well as skills for acquiring information and its creative usage. Long-term objectives serve as coordinating terms leading to particular goals in the everyday life and thus, behaviour could be rationalized and directed in a longer prospective towards both the past and the future. The aim of the present study is to survey the opinion and personal assessment of the long-term motivation of students from UNSS, Sofia. The results of the study were processed mathematically and statistically by: variational analysis; relative share; comparative analysis of two independent samples using Man Whitney's U-test and comparative analysis of the frequency distributions with χ² - the Pearson criterion. According to the generalized conclusions, a higher percentage of the students is directed towards long-term objectives and prospects. Women are more motivated in their long-term development than men but there are not statistically significant differences along all the questions. Students motivation is higher than the average one for the whole population. We believe, however, that the motivation changes in the course of the studies and we assume it is higher for the students who are about to graduate.

JEL: I2

Ключови думи

студенти, Students, дългосрочни цели, мотивация и образование, long-term objectives, motivation and education
Свалете RP_vol4_2020_No05_M Gadzhev, I Stoilov, M Ignatova, I Barova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957