Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Ориентации към двойна кариера при студенти спортисти от УНСС
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Ориентации към двойна кариера при студенти спортисти от УНСС

Резюме

Въпреки, че в много европейски страни темата за двойна кариера при студенти спортисти набира все по-голяма популярност, у нас този въпрос все още не се радва на значим институционален и академичен интерес. Предвид актуалността на темата, настоящото проучване цели да разкрие възприятията и ориентациите за осъществяване на ДК при 58 студенти спортисти от УНСС. Моделът на изследването обхваща седем основни теми, идентифицирани от литературни източници по проблема. Темите са операционализирани в специализиран въпросник. Резултатите от изследването могат да послужат за основа на последващи координирани политики и практически стъпки от страна на университета за подпомагане на двойната кариера на студенти спортисти.

Abstract

The topic of student-athletes’ dual career has been gaining a burgeoning interest in the European athletic career research but in Bulgaria it still does not enjoy any considerable institutional and academic attention. Given the relevance of the topic, the current study aims at examining the attitudes and experiences of 58 student-athletes pursuing dual career at the University of National and World Economy. The research design encompasses seven main themes related to the student-athletes’ dual career in a university environment identified from an overview of the existing literature. These were operationalised into a special for the purpose questionnaire. The results derived could serve developing further policies and practices by the university in supporting student-athletes’ dual career.    

JEL: I21, I23

Ключови думи

higher education, висше образование, двойна кариера, ориентации, възприятия, студенти спортисти, dual career, attitudes, experiences, student-athletes
Свалете RP_vol4_2020_No04_I Sandanski, S Stavrev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957