Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

По проблема - предмет на тълкувателно дело № 4 от 2019 на Върховния административен съд
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

По проблема - предмет на тълкувателно дело № 4 от 2019 на Върховния административен съд

Резюме

В статията е разгледано тълкувателно дело № 4/2019 на Върховния административен съд (ВАС). Целта на работата е да се даде отговор на поставения по тълкувателното дело въпрос, като за постигането й се поставят следните задачи: анализ на релевантната нормативна уредба и тълкувателна практика. Приложени са методите на анализ, сравнение и синтез и като резултат е подкрепена едно от двете позиции на върховните административни съдии.

Abstract

The article discusses interpretative Case № 4/2019 of the Supreme Administrative Court (SAC). The purpose of the work is to answer the question posed in the interpretative case, with the following tasks to achieve it: analysis of the relevant legislation and interpretive practice. The methods of analysis, comparison and synthesis are applied and as a result one of the two positions of the supreme administrative judges is supported.

JEL: К49

Ключови думи

недопустима, нередовна, касационна жалба, inadmissible, irregular, cassation appeal
Свалете RP_vol4_2020_No03_S Radev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957