Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концепцията за транзакционните разходи в теорията на О. Е. Уилямсън
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

Концепцията за транзакционните разходи в теорията на О. Е. Уилямсън

Резюме

Лансирана доста кратко от Коуз, концепцията за транзакционните разходи, привлича серио­зен интерес и получава развитие в трудовете на множество автори. Истинска значимост придобива в трудовете на О. Уилямсън, който основополага икономиксът на транзакционните разходи (ИТР) и, до голяма, степен нео-институционализ­ма. Оригиналната идея на Коуз, обаче търпи широки интерпретации у различните автори, което пък повдига въпроси за приемствеността. Настоящият доклад се фокусира върху концепцията на Уилямсън с цел да се откроят някои специфики и разлики на техните трактовки.

Abstract

Launched briefly by Coase, the transaction costs concepts attracted attention and developed further in works of many scholars. The real importance, though, it acquired in the works of O. Williamson, who founded the economics of transaction costs (TRC) and the neo-institutionalism. Although, the original idea of Coase is subject of wide interpretations by the different authors, which raised the issue of continuity in its study. The present paper focuses on Williamson’s concept striving to reveal some specifics and differences in both interpretations.

JEL: B25, B52, D21, D23, G30

Ключови думи

transaction costs, транзакционни разходи, Роналд Коуз, Оливер Уилямсън, Ronald Coase, Oliver Williamson
Свалете RP_vol4_2020_No02_P Tchipev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957