Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Тесният изкуствен интелект“ в контекста на въвеждането на изкуствения интелект, трансформацията и края на част от професиите
Научни трудове на УНСС - Том 4/2020
година 2020
Брой 4

„Тесният изкуствен интелект“ в контекста на въвеждането на изкуствения интелект, трансформацията и края на част от професиите

Резюме

Статията разглежда как появата на „тесния изкуствен интелект“, който вече е факт, ще участва в процесите на трансформация, изчезване и някои професии и създаването на други. Целта на текста е да разкрие чрез два сценария: „оптимистичен“ и „песимистичен“, основните тези в дебата по тези проблеми. Задачите на статията е да очертае възможностите и същевременно да предупреди за някои възможни рискове от имплементацията на изкуствения интелект в различните човешки области. Методологията на изследването включва сравнителен анализ, проследяване на няколко ключови мега тренда, изграждане на две противоположни сценарни прогнози.

Очакваните резултати от статията са, читателят да получи ориентир за същността на тесния изкуствен интелект и влиянието му върху професиите. Оригиналността на текста се заключава във конкретното полагане на вече съществуващия тесен изкуствен интелект в контекста на трансформацията на една от ключовите човешки дейности, каквато е трудът.

Abstract

The article reviews how the appearance of the “artificial narrow intelligence”, which is already a fact, will participate in the processes of the transformation, the disappearance of some jobs and the creation of others. The aim of the text is to reveal two scenarios: optimistic and pessimistic as well as the basic theses in the debate of these problems. The tasks of the article are to draw the chances and to warn for the risks at the same time that follow of the implementation of AI in different human realms. The methodology of the research includes: a comparative analysis, key trends tracking, building of two alternative scenario forecasts.

The originality of the text contains in the concrete placement of the Narrow AI in the context of the transformation of one the key human activity as labor is.

JEL: J2

Ключови думи

тесен изкуствен интелект, бъдеще на професиите, трансформация на професиите, нови умения, artificial narrow intelligence, future of jobs, jobs transformation, new skills
Свалете RP_vol4_2020_No01_M Todorova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957