Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Модернизиране на авторското право с последната директива относно закрилата на авторското право в единния цифров пазар 2019/790
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Модернизиране на авторското право с последната директива относно закрилата на авторското право в единния цифров пазар 2019/790

Резюме

Статията съдържа анализ на новата регламентация на авторското право в единния цифров пазар съгласно приета Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО2019/790. Тя е една от мерките, които ЕС предприема с цел модернизиране на съществуващата регулаторна рамка. Проведеното изследване обхваща причините за приемането на директивата, нейната същност и очакваните резултати.

Abstract

The article contains an analysis of the new regulation of copyright in the digital single market according to the adopted Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the digital single market and amending directives 96 / 9 / EC and 2001/29 / EC2019 / 790. It is one of the measures the EU is taking to modernize the existing regulatory framework. The study covers the reasons for the adoption of the directive, its nature and the expected results.

JEL: K11

Ключови думи

Copyright, авторско право, цифров пазар, доставчици на онлайн услуга за споделяне на съдържание, сродно право за издателите на преса, digital market, online content sharing service providers, related law for press publishers
Свалете RP_vol3_2020_No17_H Atanasova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957