Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Правен режим на собствеността върху медиите в България – особености и развитие
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Правен режим на собствеността върху медиите в България – особености и развитие

Резюме

Концентрацията и регистрационния режим на действителните собственици на медии и медийни предприятия и избрания подход от страна на законодателя при уредбата на този въпрос представлява интерес за изследване, както в сравнително правен план, спрямо други държави в Европа, така и по отношение на новата правна уредба в областта от 2018 г. Настоящият доклад цели да разгледа този проблем, като предлага критичен анализ на развитието на правната уредба в България. Посочената цел се поставя с очертаването на няколко задачи, сред които обзор на възможните подходи в различни европейски държави, анализ на действащата правна уредба в България, подробно разглеждане на новия закон и подлагането му на критичен анализ. Чрез него се стига и до представените в изследването резултати, според които се доказва, че обществените отношения, свързани със прозрачността и информирането на обществото по отношение на собствеността върху медиите в България имат нужда от по-добре систематизирана и единна уредба и координация между компетентните органи, пропорционални санкции, основани на принципите на Конституцията и гарантиращи свободата на словото като ценност. За постигането им са използвани сравнителноправният, системният и структурно-функционалният метод.

Abstract

The current study suggests a brief comparative review of the legal framework of media ownership in Europe, as well as an analysis of the development of the Bulgarian legislation, especially in the light of the newly amended law on Compulsory Deposit of Printed and Other Works and the Disclosure of Distributors and Media Service Providers. The analysis concludes that the current legislation is development in a positive direction, but public relations related to transparency and informing the society regarding the media ownership in Bulgaria require a better systematized and unified arrangement and coordination between the competent authorities, proportionate sanctions based on the principles of the Constitution and guaranteeing freedom of speech as a value. To achieve these conclusions, the comparative, the systematic and the structural-functional methods are used.

JEL: L84

Ключови думи

Медии, media, медийна собственост, собственост върху медии и медийни предприятия, действителен собственик на медия, media ownership in Bulgaria, ownership, media concentration
Свалете RP_vol3_2020_No16_S Veleva_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957