Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Необходимост от нова парадигма за икономическо развитие
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Необходимост от нова парадигма за икономическо развитие

Резюме

Откроен е нов етап в икономическото развитие, свързан с дигитализацията като навлизане на информационните и комуникационните технологии в икономиката и обществото, който определя необходимостта от промяна на парадигмата за характеристиката му. В теоретичен план аргументите за тази промяна се основават на Хегеловото разбиране за развитие на обществото. Те се отнасят до съвременната неспособност на  субектите и средствата за развитие от стария етап да допринесат за постигане целите на новия етап на развитие; намаляване на потенциала за развитие поради много ниската интензивност на изследванията през последните 30 години; невъзможността, въпреки провежданите политики, тя да се увеличи от 0,5% до 1,5% за страната и до 3% за ЕС; намаляване на търсенето на национално базирани резултати от НИРД по отношение на глобалното предлагане; ускорено изоставащо технологично развитие на страната.

Abstract

A new stage in the economic development has been highlighted, associated with digitalization as a penetration of information and communication technologies in the economy and society. The new stage requires a new paradigm of development to be defined. Arguments are given based on the application of Hegel's understanding of the development of society. Among them  are contemporary inability of the subjects and means of development from the old stage to contribute to achievement the goals of the new stage of development; reduction of potential for development because of the very low intensity of research in the last 30 years; the inability to increase it from 0.5% to 1.5% for the country and to 3% for the EU; reduction of the demand for nationally based results in terms of global supply; accelerated lagging technological development of the country due to the very limited research and development resources.

JEL: O30, O38, 052

Ключови думи

Bulgaria, economic development, България, икономическо развитие, Хегел, парадигма, промяна, информационни и комуникационни технологии, Hegel, paradigm, change, information and communication technologies
Свалете RP_vol3_2020_No15_R Chobanova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957