Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигиталната икономика – някои етически аспекти
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Дигиталната икономика – някои етически аспекти

Резюме

В първата част на текста се очертава същността и спецификата на дигиталната икономика, като се представят основни и свързани понятия и термини, с които тя се изследва по света. Втората част намира предпоставки за етическата страна на дигиталната реалност в това, че там нищо не се случва спонтанно, а се изискват целенасочени усилия и адаптиране на всички равнища, което кара субектите да правят избор, да взимат решения и да носят отговорност за разумната си дейност. Третата част очертава типични етически проблеми; систематизира основни етически ценности и принципи, които надеждно могат да се ползват като критерии за оценка на етическата правилност в дигиталната среда; посочва 20 актуални въпроси, които поражда етическият анализ. Заключението е кратко обобщение и изводи от разсъжденията.

Abstract

The first part of the text outlines the nature and specifics of the digital economy, presenting basic and related concepts and terms by which it is explored worldwide. The second part finds the preconditions for the ethical side of the digital reality in that nothing happens spontaneously there, but requires focused efforts and adaptation at all levels, which forces subjects to make choices, take decisions, and be responsible for their reasonable activities. The third part outlines typical ethical issues; systematizes basic ethical values and principles that can reliably be used as criteria for assessing the ethical correctness in the digital environment; points 20 current questions raised by ethical analysis. The conclusion is a brief summary and conclusions of reasoning.

JEL: A11, A12, O3

Ключови думи

технологична промяна, technological change, Индустрия 4.0, Industry 4.0, дигитална икономика, digital economy, етически аспект на дигиталната икономика, етически ценности и принципи за анализ на дигиталната икономика, технологичен риск, ethical aspect of digital economy, ethical values and principles for digital economy analysis, technological risk
Свалете RP_vol3_2020_No14_V Dramalieva_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957