Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Трудът в дигиталната икономика – предизвикателство или нови възможности
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Трудът в дигиталната икономика – предизвикателство или нови възможности

Резюме

Основнa цел на статията е да се изследват и разкрият някои aспекти на преструктурирането на труда в рамките на концепцията за дигиталната икономика. Обект на изследването са основните фактори и теоретични концепции зa промените в характера на труда, а негов предмет –  актуални предизвикателства и възможности пред развитието на труда и работната сила в условията на дигитална икономика. Анализът е съсредоточен около новите характеристики на работната сила, наложени в следствие на дигитализацията и въвеждането на новите информационно-комуникационни технологии, разкривайки някои направления на развитие на труда и работната сила в бързо променящия се дигитален свят.

Abstract

The main purpose of the paper is to present and systemize some aspects of restructuring of the labor within the digital economy concept. The object of the study are the main factors and theoretical concepts concerning the changes in the nature of work, and its subject - challenges and opportunities for the development of labor and the workforce in a digital economy. The report presents the new characteristics of the workforce and the introduction of the new information and communication technologies, revealing some of the challenges and as well as the new opportunities for labor and labor development.

JEL: J01, J21, O33

Ключови думи

Труд, пазар на труда, дигитална икономика, digital economy, labor market, labor
Свалете RP_vol3_2020_No13_E Syarova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957