Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политическа икономия на дигиталната икономика
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Политическа икономия на дигиталната икономика

Резюме

Студията си поставя за цел да подложи на политикономически анализ последиците от мащабната трансформация, която настъпва в съвременните общества в резултат на прехода към дигитална икономика. Подходът в този смисъл е политикономически, стъпващ върху разбиранията на класическите политикономисти, които изследват икономическия цикъл и различните категории на производството, размяната, разпределението и потреблението, смятайки че в този процес хората встъпват в определени отношения помежду си и че тези отношения се регулират от политиката. В същото време политикономическата система не се разглежда статично, а в процеса на нейните еволюция и трансформация, които налагат необходимостта от нови политикономически подходи и парадигми към разгръщащата се през последните години дигитална икономика, която внася множество нови характеристики в политикономическите системи. В процеса на изследването на икономическия цикъл и на различните икономически категории за първи път е направен цялостен опит за разкриване на същностните промени в тях и на движещите дигиталната икономика политикономически механизми като практическите изводи и предложения са свързани с необходимостта от мащабна и системна трансформация на съвременните държави.

Abstract

This study aims to analyze the consequences of the large scale transformation that occurs in the contemporary societies as a result of the ongoing transition to digital economy. The approach in this sense is politico-economic, grounded on the ideas of the classical political economy, which examines the economic cycle of the various categories of production, exchange, distribution and consumption, considering that in this process people enter into certain relationships that are regulated by politics. At the same time the approach considers that politico-economic system is not static, but in the process of evolution and transformation. Because of this evolution the digital economy brings many new features to the politico-economic system and this imposes the need of new and different approaches and paradigms. This research is the first comprehensive attempt to discover the essential changes in the economic cycle, different economic categories, and in political economy. The practical conclusions and proposals are related to the need of a large-scale and systematic transformation of the modern state, if it is to meet the growing challenges.

JEL: H12, O10, O30, P16

Ключови думи

Труд, production, производство, exchange, политическа икономия, political economy, капитал, capital, Четвърта индустриална революция, Fourth industrial revolution, потребление, consumption, дигитална икономика, digital economy, размяна, разпределение, стойност, distribution, value, labor
Свалете RP_vol3_2020_No12_H Prodanov_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957