Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигиталната икономика и отвореният код
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Дигиталната икономика и отвореният код

Резюме

Основен проблем на настоящата статия е как движението за свободен софтуер (FOSS/FLOSS) се утвърждава в пазарна среда, след като концепцията за безплатен продукт на пазара е била толкова революционна и противоречаща на капиталистическата логика, когато се е появила през втората половина на 20 век.

Статията се състои от три части. В първата се подчертава културата като основа, която създава  базово ниво на устойчивост на движението за свободен софтуер. Във втората част се разглежда ролята на лицензите и фондациите, които институционализират идеята за свободен софтуер и отворен код и създават доверие към нея. В третата част се коментира въпросът дали движението за свободен софтуер наистина има антикапиталистически смисъл.

Abstract

The main question of the article is how the free and open-source software movement (FOSS/FLOSS) got established and strengthened in the market environment. In the second half of the 20th century, the concept of a free product on the market was very revolutionary and contradictory to the capitalist economy logic. The article consists of three parts. In the first one, counterculture is presented as a base, which gives the first and grounding level of sustainability to the free software movement. In the second one, the role of licenses and foundations to institutionalize the idea of free software and open source and to build trust in it is discussed. The third part comments on the question of whether free and open-source software movement has an anti-capitalist meaning. 

JEL: O30

Ключови думи

дигитална икономика, digital economy, свободен и отворен софтуер, лицензи за отворен код, free and open-source software, open-source licenses
Свалете RP_vol3_2020_No11_H Ambareva_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957