Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигитална икономика или дигитален стадий – една (не)терминологична въпросителна?
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Дигитална икономика или дигитален стадий – една (не)терминологична въпросителна?

Резюме

Предмет на анализ в статия е проблемът с дефинирането на дигиталната икономика.  Целта е да се изследва дали определението „дигитален“ е достатъчно за обособяването на дигиталната икономика. Поставя се задачата на основата на критическия и сравнителния подход да се осмисли разликата между икономика и икономически стадий. 

Чрез прилагането на различни критерии (технологичен, икономически, социален и т. н.) дигиталната икономика се определя като стадий в еволюцията на капиталистическия тип икономическа система.

Abstract

The subject of analysis in the article is the problem of defining the digital economy. The aim is to examine whether the definition of "digital" is sufficient to differentiate the digital economy. The task is based on the critical and comparative approach to make sense of the difference between economics and economic stage.

By applying various criteria (technological, economic, social, etc.), the digital economy is defined as a stage in the evolution of the capitalist type of economic system.

JEL: A10, A12, В40

Ключови думи

дигитална икономика, digital economy, икономически стадий, етапи, критерии, прецизност на понятията, economic stage, stages, criteria, precision of concepts
Свалете RP_vol3_2020_No10_B Gradinarov_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957