Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Глобалната политическа икономия и дигиталните железни завеси
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Глобалната политическа икономия и дигиталните железни завеси

Резюме

Студията тръгва от предпоставката, че както класическата, така и международната и глобалната политическа икономия са свързани с периоди на глобализация на икономиките и в една или друга степен ги обясняват и аргументират. Основната теза е, че сега се намираме в началото на нов стадий на  икономическо развитие, когато серия от фактори поставят началото на деглобализация, при която особено важни са дигиталните технологии и създаването на нови дигитални „железни завеси“ между държавите. Предложеният подход е исторически, системен и политикономически – основава се на идеята за системните противоречия на глобалната икономическа система, които се съчетават с възхода на новите дигитални технологии, което създава предпоставки за нейната промяна. Чрез обобщаване на съществуващите тенденции се формулират основни групи фактори, обясняващи перспективите на развитие – рязко нарасналото неравенство, възходът на дигитален суверенитет и технонационализъм, деглобализиращият потенциал на новите технологии, нарастващите рискове и кибервойни, технологични войни. Изводът е, че резултат от тези процеси през следващите години ще бъде възход на национални и регионални дигитални икономики.

Abstract

The study begins with the idea that both classical and international, also and global political economies are linked to periods of globalization of economies and they explain and justify them. The basic point is that we are now at the beginning of a new stage of economic development, when a series of factors are launching a de-globalization, in which digital technologies and the creation of new digital curtains between countries are particularly important. The proposed approach is historical, systematic and politico-economic - based on the idea of systemic contradictions of the global economic system, which are combined with the rise of new digital technologies, which creates preconditions for its change. By summarizing the existing trends, major groups of factors are outlined, explaining the prospects for this development - the sharp increase in inequality, the rise of digital sovereignty and techno-nationalism, the de-globalizing potential of new technologies, the growing risks, cyberwarfare and technological wars. The conclusion is that the result of these processes in the coming years will be the rise of national and regional digital economies.  

JEL: F52, F60, 033

Ключови думи

глобална политическа икономия, дигитален суверенитет, технонационализъм, кибервойни, технологични войни, дигитални стени, национални дигитални икономики, global political economy, digital sovereignty, techno-nationalism, cyberwars, technological wars, digital walls, national digital economies
Свалете RP_vol3_2020_No09_V Prodanov_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957