Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Рискът в аграрния сектор свързан с работната ръка
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Рискът в аграрния сектор свързан с работната ръка

Резюме

Рискът свързан с работната ръка е един от петте най-значими риска в аграрния сектор. Предприемането на мерки за справянето с него и правилното използване на инструментите за управлението му биха повишили устойчивостта на земеделското стопанство. В доклада се изследва значимостта на човешкия риск и мерките, които се предприемат от българските земеделски стопани. Също така се разглежда и връзката между работната сила и склонността на стопанствата към поемане на риск.

Abstract

The risk related to human resources is one of the five most important risks in agriculture. Taking precautions and using the instruments for managing the human risk the right way would increase the sustainability of the farm. This paper examines the importance of human risk and the actions that the Bulgarian farmers are taking to manage it. It also studies the relation between the workforce and farmers’ attitude towards risk.

JEL: Q12, J43

Ключови думи

Risk Management, управление на риска, работна сила в аграрния сектор, човешки риск, farm labor, human risk
Свалете RP_vol3_2020_No08_P Sheaytanov_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957