Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Организационната култура на Нетфликс – среда за подкрепа на кариерното развитие на служителите в социално отговорна компания
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Организационната култура на Нетфликс – среда за подкрепа на кариерното развитие на служителите в социално отговорна компания

Резюме

Вътрешната корпоративна социална ангажираност се отнася и до дългосрочните последствия от отношенията на фирмата с нейните служители, а именно тяхната кариера. Нетфликс е изградила уникална култура, която подкрепя кариерата и развитието на своите служители, по начини, които са интересни не само с това, че не са традиционни, но и с това са изключително релевантни към нейния специфичен контекст. Като утвърждава придържането към ценностите на организацията във всяка една ситуация компанията създава за хората среда, в която те имат яснота и сигурност за това, как да постъпват правилно. Възприетата политика, осигурява справедливо и прозрачно третиране на служителите по отношение на възнагражденията. Организацията вижда своя ангажимент  към  обучението и развитието на служителите   в това да им осигурява "страхотни колеги и предизвикателства които да работят" и да предпазва хората от посредствени колеги или работа, в която липсват предизвикателства, защото тези са истинските пречки пред развитието на уменията на хората. Като утвърждава даването на честна обратна връзка като задължително за всеки поведение, Нетфликс стимулира хората да покриват високи стандарти за представяне и да развиват уменията си. Политиките на „контекст, а не контрол“ и „свобода и отговорност“, дават възможност на всеки да изяви своите способности и креативност и да надгражда професионализма си. 

Abstract

Internal corporate social commitment also refers to the long-term consequences of the company's relations with its employees, namely their careers. Netflix has built a unique culture that supports the careers and development of its employees, in ways that are interesting not only because they are not traditional, but also because they are extremely relevant to its specific context. By affirming the adherence to the values of the organization in each situation, the company creates for people an environment in which they have clarity and certainty about how to act properly. The adopted policy ensures fair and transparent treatment of employees in terms of remuneration. The organization sees its commitment to employee training and development in providing them with "great colleagues and challenges to work with" and protecting people from mediocre colleagues or jobs that they lack challenges, because these are the real obstacles to the development of people's skills. By affirming giving honest feedback as a must for any behavior, Netflix encourages people to meet high standards of performance and develop their skills. The policies of "context, not control" and "freedom and responsibility" give everyone the opportunity to show their abilities and creativity and to upgrade their professionalism.

JEL: O15, J24

Ключови думи

Кариера, corporate social responsibility, корпоративна социална отговорност, career, human resources management, вътрешна корпоративна социална отговорност, корпоративен гражданин, управление на човешки ресурси, обучение и развитие, кариерно развитие, организационна култура, организационни ценности, internal corporate social responsibility, corporate citizen, training and development, career development, organizational culture, organizational values
Свалете RP_vol3_2020_No07_A Todorova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957