Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Ролята на бизнес лидера за внедряване и утвърждаване на корпоративната социална отговорност в бизнес организацията
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Ролята на бизнес лидера за внедряване и утвърждаване на корпоративната социална отговорност в бизнес организацията

Резюме

Основната цел на студията е да валидира личностните характеристики и дейностите на бизнес лидера за внедряване на ценностите и практиките на корпоративната социална отговорност (КСО) в една българска компания. За нейното реализиране авторите извършват последователно преглед на научната литература с цел да проучат и установят основните взаимовръзки между личността на бизнес лидера и фирмените КСО практики; провеждане на емпирично изследване сред служителите на едно българско предприятие и тестване на Модел на лидерство за устойчивост, разработен от Института за устойчиво лидерство към Университета Кеймбридж, Великобритания.

Авторите прилагат подход „изследване на отделен случай“ (case study), т.е. проучване в голяма българска компания с утвърдена КСО политика и практики. Теренното проучване е извършено на три изследователски нива: качествено изследване, проведено чрез лично интервю с бизнес лидерите на организациите; количествено изследване сред представители на висшия и средния мениджмънт; и второ, сред служителите на избраната компания. Изследването е опит да се създаде по-ясно разбиране за характеристиките на устойчивото лидерство и как то допринася за постигане на трансформация и промяна.

Abstract

The study aims to validate the role of the Business leader’s personal traits and activities to incorporate the values ??and practices of corporate social responsibility (CSR) in one Bulgarian company. The authors review the scientific literature in order to outline the interrelations between the personality of the business leader and the company CSR practices; conducting an empirical study among the employees of a Bulgarian large enterprise and testing the Sustainable Leadership Model, developed by the Institute for Sustainable Leadership at the University of Cambridge, UK.

The authors apply a "single case study" approach, ie. research in a large Bulgarian company with well-established CSR policies and practices. The field work was conducted at three levels: qualitative research through a personal interview with the organization’s business leader; quantitative research among representatives of senior and middle management; and another one, among the employees of the selected company. The study is an attempt to build a clearer understanding of the characteristics of sustainable leadership and how it contributes to transformation and change in the business organization.

JEL: M140

Ключови думи

corporate social responsibility, корпоративна социална отговорност, устойчивост, отговорно лидерство, устойчиво лидерство, responsible leadership, sustainable leadership, sustainability
Свалете RP_vol3_2020_No05_M Stefanova_Y Mihaleva_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957