Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дискриминация – тенденции и културални особености
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Дискриминация – тенденции и културални особености

Резюме

50 години след приемането на първите официални документи, показващи политическа и икономическа воля за премахване на различното третиране в труда и професиите, основано на пол, раса, религия, политически убеждения и сексуални предпочитания, дебатът за равноправие и липса на дискриминация все още е актуален. Настоящата разработка има за цел да изясни значението на ценностите и културата за подобряване достъпността до труд, възможностите за развитие и обучение в държави, в които се наблюдава дискриминация в труда и социалния живот. Основните изводи са, че преодоляването на дискриминационните практики е пряко свързано с действия в сферата на националните култури – формирането на нови ценностни системи, които биха могли да доведат до трайна промяна в поведението на отделния индивид, а оттам – и на цялата общност и държава.

Abstract

50 years after the adoption of the first official documents demonstrating how the political and economic will eliminate different treatment in labour and occupations based on gender, race, religion, political beliefs and sexual preferences, the debate on lack of discrimination is still up to date. The aim of this paper is to clarify the importance of values and culture for improving accessibility to work, opportunities for education and training in countries where discrimination in labour and social life is observed. The main conclusions are that overcoming discriminatory practices is directly linked to actions in the field of national cultures – the creation of new value systems that could lead to a lasting change in individual behaviour, and hence - of the whole community and country.

JEL: A10, I25, J16

Ключови думи

values, employment, ценности, дискриминация, култура, стереотипи, заетост на жените, discrimination, culture, stereotyping
Свалете RP_vol3_2020_No04_I Danailova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957