Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Превенция на трудовите конфликти чрез усъвършенстване на администрирането на човешките ресурси
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Превенция на трудовите конфликти чрез усъвършенстване на администрирането на човешките ресурси

Резюме

Статията представя част от комплексно авторско научно изследване с главна цел: изследване позициите на работодателите при трудовите конфликти в организациите. Научният инструментариум включва логистичен, рационален и системен подход, както и логико-интуитивни, аналитични и статистически методи. Като основен информационен източник е използвана специализираната правно-информационна система Лакорда, в резултат на което са проучени и идентифицирани общо 31 152 регистрирани по съответния ред трудови спорове в Република България, за периода 2009 – 2014 г. Основната цел на настоящата статия е да се систематизират практически казуси, норми, правила и процедури за успешно администриране на дейностите по управление на човешките ресурси. Представени са препоръки от автора на научното изследване за превенция на нарушенията от страна на работодателите на трудовото законодателство в областта на изменение на трудовото правоотношение.

Abstract

The article presents a part of a complex author's research with the main purpose: examining the position of employers in work conflicts in organizations. Scientific tools include developed author's methodology and the use of logistic, rational and systematic approach, as well as logic-intuitive, analytical and statistical methods. The specialized Lacord legal information system was used as the main information source, as a result of which a total of 31 152 registered labor disputes in the Republic of Bulgaria were investigated and identified for the period 2009 – 2014.The main purpose of this article is formulate and systematize norms, rules and procedures for the successful administration of human resources management activities. Recommendations from the author of the scientific study on the prevention of violations by the employers of the labor legislation in the field of changing the employment relationship are presented.

JEL: M1, J2

Ключови думи

организационно поведение, трудови конфликти, управление на човешките ресурси, администриране на управлението на човешките ресурси, трудово право, labor conflicts, human resources management, administration of human resources management, labor law, organizational behavior
Свалете RP_vol3_2020_No03_V Radeva_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957