Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Същност на корпоративната социална отговорност и значението ? за работещите жени
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Същност на корпоративната социална отговорност и значението ? за работещите жени

Резюме

Статията разглежда предизвикателствата на днешните трудови пазари и значимостта на корпоративната социална отговорност, разгледана от страна на съвременните работещи жени, и възможностите им за кариерно израстване. В разработката е направена кратка ретроспекция на развитието на КСО през годините и нейната същност. Посочени са някои фактори, имащи негативно въздействие върху трудовата реализация на жената. Въз основа на показатели, характеризиращи заетостта на жените в България са направени изводи, свързани с влиянието на българската корпоративна отговорност върху заетите жени.

Abstract

The article address the challenges of today's labour markets and the importance of corporate social responsibility, considered by contemporary working women and their career prospects. The article provides a brief retrospective of the development of CSR over the years and its nature. Some factors that have a negative impact on a woman's employment are listed. Based on indicators characterizing women's employment in Bulgaria, conclusions are drawn regarding the impact of Bulgarian corporate responsibility on women employed.

JEL: J24, J71, J78

Ключови думи

labour market, corporate social responsibility, корпоративна социална отговорност, социална сигурност, работещи жени, трудов пазар, равни възможности, social security, working women, equal opportunities
Свалете RP_vol3_2020_No02_D Stefanova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957