Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Продължаващо професионално обучение на заетите в малките предприятия – в контекста на корпоративната социална отговорност
Научни трудове на УНСС - Том 3/2020
година 2020
Брой 3

Продължаващо професионално обучение на заетите в малките предприятия – в контекста на корпоративната социална отговорност

Резюме

Нарастването на относителния дял на малките предприятия в България, които предоставят продължаващо професионално обучение на заетите, се анализира като позитивна среда за бъдещо развитие на социално-отговорните практики в организациите. Основна цел на настоящото изследване е да се проучат и систематизират тенденции в динамиката на продължаващото професионално обучение на заети в малките предприятия в България като член на ЕС и да се очертаят възможности за открояване и нарастване на техния принос за развитие на корпоративната социална отговорност на национално, европейско и глобално ниво. Основен информационен източник са данните от последните три периодични наблюдения на продължаващото професионално обучение на заетите в предприятията, което се осъществява на всеки 5 години по методика на Евростат.

Abstract

The increase in the relative share of small enterprises in Bulgaria providing continuing vocational training to employees is analyzed as a positive environment for the future development of socially responsible practices in organizations. The main objective of this study is to study and systematize trends in the dynamics of continuing vocational training for employees in small enterprises in Bulgaria as an EU member and to outline opportunities for increasing their contribution to the development of corporate social responsibility at national, European and global level. The subject of the study are small enterprises and the subject of research is the continuing vocational training of employees in the context of corporate social responsibility. The main information source is the data from the last three periodic surveys of the continuing vocational training of the employees in the enterprises, which is carried out every 5 years according to the Eurostat methodology.

JEL:  М1, М5

Ключови думи

corporate social responsibility, корпоративна социална отговорност, продължаващо професионално обучение, социално-отговорни политики, continuing vocational training, socially responsible policies
Свалете RP_vol3_2020_No01_M Atanasova_R.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957