Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка

Резюме

Управлението на рисковете в глобалните вериги за доставка става все по-актуална тематика в наши дни, а основа роля за това имат все по-разнообразните форми за осъществяване на международен бизнес, покачващата се несигурност в глобален аспект и нарастващите потребителски изисквания и очаквания. Настоящето изследване, което се фокусира върху основните аспекти на разглеждания процес, има за цел да анализира съществуващите теории и на тяхна база да представи решение на проблема за управлението на рисковете в глобалните вериги за доставка. За целта са представени вижданията на редица международни организации и реномирани автори по темите за източниците и начините за управление на рискове, засягащи обекта на изследването. На тяхна база са изведени авторска класификация на типовете рискове и авторска концепция за управлението на рисковете в глобалните вериги за доставка.

При анализа на съществуващата литература и разработката на авторските виждания е избран фокус върху аспектите на международния бизнес, които засягат разглеждания процес, а по този начин са ограничени и постановките, които се свързват с финансовия мениджмънт и класическите управленски теории. Независимо от това, съществуващата литература е изключително богата на разнообразни виждания и теории, а това е и основното предизвикателство пред създаването на завършена авторска концепция за управлението на рисковете в глобалните вериги за доставка.

Abstract

Global supply chain risk management is becoming increasingly relevant today, due to the growing roles of increasingly diversified forms of international business, rising global uncertainty and increasing consumer demands and expectations. This study, which focuses on the main aspects of the analyzed process, aims to review existing theories and, based on that, to present a global supply chain risk management solution. For this purpose, the views of a number of international organizations and reputed authors on the topics of sources and risk management tools relevant to the subject of the study are presented. On their basis is introduced an author’s classification of risk types and a concept for risk management in global supply chains.

The analysis of existing literature and the development of author's view are focused on the aspects of international business that affect the analyzed process, thus limiting the topics associated with financial management and classical management theories. Nevertheless, existing literature is extremely rich in a variety of views and theories, and this is the major challenge for creating a complete concept of global supply chain risk management.

JEL: F23, M16

Ключови думи

risk, риск, Risk Management, global supply chains, управление на риска, глобални вериги за доставка
Свалете RP_vol1_2020_No17_Zh Valchev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957