Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда

Резюме

В настоящата научна студия се разглеждат разходите за труд,  производителността на труда и връзката между тях. Целта е да се установи зависимостта между темповете на изменение на разходите за труд и производителността на труда с оглед разкриване на последиците от установената връзка и очертаване на пътя към конкурентоспособност и развитие за изследваните предприятия. Основната теза е, че конкурентоспособността на предприятията и ефективността от използването на човешкия ресурс зависят от връзката между темпа на изменение на разходите за труд и темпа на изменение на производителността на труда.

В резултат на направеното изследване в индустриални предприятия от Русенски регион за периода 2013-2016 г. се налага основният извод, че темповете на нарастване на средните разходи за труд изпреварват темповете на изменение на средната производителност на труда.  Предприятията биха могли да насочат усилията си към повишаване производителността на труда чрез: подбор, обучение и контрол върху работата на персонала; поощрения за работници и служители, допринесли за повишаване на производителността на труда; мотивиране на персонала чрез пари, чрез предоставяне на възможности за развитие, чрез инвестиции в образованието му; въвеждане на нови и усъвършенствани технологии; развиване на по-ефективни и конкурентоспособни производства.

Abstract

The present study examines labor costs, labor productivity and the relationship between them. The aim is to establish the relationship between the rates of change in labor costs and labor productivity in order to reveal the effects of the established relationship and to outline the path towards competitiveness and development of the surveyed enterprises. The main thesis is that the competitiveness of enterprises and the efficiency of the use of human resources depend on the relationship between the rate of change in labor costs and the rate of change in labor productivity.

As a result of the research carried out among industrial enterprises from the Rousse Region for the period 2013-2016, the main conclusion is that the average labor cost growth rates outrun the rate of change in average labor productivity. The enterprises could focus their efforts on increasing labor productivity through: selection, training and control of the work of the staff; promotions and bonuses for employees who have contributed to increasing labor productivity; motivating staff through money, providing opportunities for development through investment in education; introducing new and advanced technologies; developing more efficient and competitive productions.

JEL: J24, J31, J39, M52

Ключови думи

производителност на труда, labor productivity, разходи за труд, работна заплата, темп на нарастване разходите за труд, темп на изменение на производителността на труда, labor costs, wages, labor cost growth rate, labor productivity growth rate
Свалете RP_vol1_2020_No16_I Dimitrova, D Yankova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957