Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Потребление и динамика на брутния вътрешен продукт – емпирични изследвания и резултати
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Потребление и динамика на брутния вътрешен продукт – емпирични изследвания и резултати

Резюме

Статията e научен обзор на емпиричните изследвания за ролята на потреблението в икономиката. Последователно са представени изследвания за агрегатното потребление и за потреблението на енергия, като е отделено място на публикациите за България. Позицията на авторите, както и резултатите от анализа им са противоречиви, не водят до категорично заключение и няма общ резултат по отношение на причинно-следствената връзка. Резултатите от изследванията свидетелства за това, че нито една от икономическите доктрини не е способна да изработи универсални препоръки, сляпото следване на които ще гарантира успех на икономическата политика и устойчивост на икономическата система.

Abstract

This article is a scientific review of empirical research on the role of consumption in the economy. Consequently, studies on aggregate consumption and energy consumption are presented, with a place of publication for Bulgaria. The position of the authors, as well as the results of their analysis, are contradictory, do not lead to a conclusive conclusion and there is no overall causal link. The research results testify that none of the economic doctrines is capable of making universal recommendations, the blind follow-up of which will ensure economic policy success and the sustainability of the economic system.

JEL: B51, B52, E1, E21, O4

Ключови думи

economic growth, БВП, икономически растеж, GDP, агрегатно потребление, потребление на енергия, aggregate consumption, energy consumption
Свалете RP_vol1_2020_No15_T Ivanova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957