Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Предизвикателствата пред „БФБ – София” АД
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Предизвикателствата пред „БФБ – София” АД

Резюме

Борсовата търговия отдавна не съществува в класическата си форма. Технологичните новости, приложени от електронните платформи и ОТС пазарите, предлагат допълнителни възможности на инвеститорите и ги привличат, което променя борсите. Възможностите за по-широк достъп до инвестиционния процес създават съвременните тенденции „финансиализация”, „комерсиализация”, „хибридизация”, „автоматизация”, „консолидация” и налагат повишаване на прозрачността.

Българският фондов пазар остава встрани от основните съвременни насоки на търговията с ценни книжа. Той е създаден административно, а държавата продължава да е мажоритарен акционер както в пазарния оператор, така и в депозитарната институция, обезпечаваща трансфера и съхранението на ценните книжа. Ниската ликвидност, високата концентрация на собствеността и липсата на основни инфраструктурни звена правят пазара неатрактивен, поради което той изостава от световното развитие.

Abstract

Stock exchange trading does not exist in its classical form. Technological innovations implemented by electronic trading platforms and OTC markets offer additional opportunities to investors and attract them, changing bourses. Opportunities for greater access to the investment process create modern trends "financialisation", "demutualization", "hybridization", "automation", "consolidation" and impose transparency.

The Bulgarian stock market remains unchanged from the mainstream trends in securities trading. It is created administratively and the state continues to be a majority shareholder both in the market operator and in the depository institution. The low market liquidity, the high ownership concentration and the lack of basic infrastructure units make the market unattractive, which is why it lags behind world developments.

JEL: G100, G240

Ключови думи

прозрачност, фондов пазар, борсова индустрия, пазарно фрагментиране, алтернативни системи за търговия, комерсиализация, консолидация, пазарна ликвидност, Българска фондова борса – София АД, stock market, stock exchange industry, market fragmentation, alternative trading systems, transparency, demutualization, consolidation, market liquidity, Bulgarian Stock Exchange – Sofia AD
Свалете RP_vol1_2020_No14_L Georgiev, K Naidenova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957