Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Сигурността и развитието в Близкия изток в контекста на предизвикателствата пред човешката цивилизация
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Сигурността и развитието в Близкия изток в контекста на предизвикателствата пред човешката цивилизация

Резюме

Докладът разглежда глобални тенденции в развитието на света, оказващи влияние върху сигурността, включително и върху региона на Близкия Изток. Целта е да се идентифицират рисковете, предизвикани от технологичното развитие, световните демографски процеси и климатичните промени. Анализът е основан на обобщаване на публикациите на водещи учени и проследяване на динамични редове. Ще нарастват рисковете, свързани със социални сблъсъци, борба за ресурси, нов тип съперничество между световните и регионалните сили. Идентификацията на рисковете обогатява знанието по проблемите на сигурността.

Abstract  

The report explores the global developments in the world, affecting security, including the Middle East region. The aim is to identify the risks posed by technological development, global demographic processes and climate change. The analysis is based on summarizing the publications of leading scientists and tracking of time series. Risks associated with social clashes, resource struggles, a new kind of rivalry between global and regional forces will grow. Risk identification enriches knowledge on security issues.

JEL: O33, O34

Ключови думи

risk, риск, индустриална революция, industrial revolution, демография, климат, demography, climate
Свалете RP_vol1_2020_No12_Y Tarkalanov, S Kutev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957