Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Приемственост и трансформация на американската стратегия към Близкия изток
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Приемственост и трансформация на американската стратегия към Близкия изток

Резюме

Близкият изток е един от най-размирните региони в света, а ресурсният му потенциал го обрича да бъде основно поле за геополитически сблъсъци. Американската стратегия в региона в много случаи е противоречива, почти винаги прагматична, но и често се основава на идеалистични подбуди. Анализът на контекста, политиките и средствата, които САЩ прилагат, дават възможност да се проследи и оцени същността на американската стратегия – променя ли се тя и как.

Abstract

The Middle East is one of the most turbulent regions in the world, and its resource potential makes it a major field for geopolitical clashes. The American strategy in this region is in many cases contradictory, almost always pragmatic, but often based on idealistic motives. The context analysis, the policies and the means the United States implement allows the essence of the American strategy to be traced and evaluated – whether it is transforming and how.

JEL: F50, F54, N95

Ключови думи

strategy, стратегия, Близък изток, САЩ, президентски доктрини, Middle East, U.S., presidential doctrines
Свалете RP_vol1_2020_No09_B Hadziev.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957