Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Шиизмът – религиозната форма на идеята за социална промяна
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Шиизмът – религиозната форма на идеята за социална промяна

Резюме

Иран е лоното на шиизма. Статията има за цел да проследи и анализира ролята и мястото на исляма в Иран, да разгледа догматичните различия между сунити и шиити, в контекста на геостратегическото съперничество между Иран и Саудитска Арабия. Апробирана е тезата, че шиизмът е религиозната форма на идеята за социална промяна, чрез интердисциплинарен и проблемно-тематичен подход. Предложени са оригинални идеи и литература, с цел обогатяване на българското научно познание за шиитския ислям, имащи научно-приложен ефект.

Abstract

Iran is the bosom of Shi'a. The article aims to trace and analyze the role and place of Islam in Iran, to consider the dogmatic differences between Sunnis and Shiites in the context of the geostrategic rivalry between Iran and Saudi Arabia. It has been suggested that Shiism is the religious form of the idea of social change through an interdisciplinary and problem-thematic approach. Original ideas and literature have been proposed to enrich the Bulgarian scientific knowledge of Shiite Islam, with a scientifically applied effect.

JEL: Z12

Ключови думи

Иран, шиити, сунити, социална промяна, религиозна реформа, Iran, Shia, Sunnis, social transformation, religious reform
Свалете RP_vol1_2020_No08_B Todorova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957