Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Подходи за признаване на актив в резултат на ПЧП – счетоводни аспекти
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Подходи за признаване на актив в резултат на ПЧП – счетоводни аспекти

Резюме

Концепцията за контрол все по убедително навлиза като основа за признаване на активи и приходи. Авторът е направил опит да анализира отражението на прилагането на тази концепция при признаване на активи в резултат на ПЧП. Достигнал е до извода, че класификацията на даден договор като лизинг или концесионна услуга се основава на задълбочен анализ на съвкупност от клаузи в ПЧП договора, които класифицират инфраструктурата като актив на лизинг (МСФО16) или нематериален, респективно финансов актив, съобразно КРМСФО Разяснение 12.

Abstract

The concept of control is increasingly emerging as a basis for the recognition of assets and revenues. The author has attempted to analyze the impact of the implementation of this concept on the recognition of PPP assets.  The author comes to the conclusion that the classification of a lease or concession service is based on an in-depth analysis of a set of clauses in the PPP contract that classify the infrastructure either as a lease asset (IFRS16), or an intangible, respectively financial asset, in accordance with IFRIC Interpretation 12.

JEL: M41

Ключови думи

счетоводство, Accounting, public-private partnership, публично-частно партньорство, лизинг, концесия, концепция за контрол, lease, concessions, concept of control
Свалете RP_vol1_2020_No07_M Markova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957