Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Периодизация на финансовите отчети на банките в България
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Периодизация на финансовите отчети на банките в България

Резюме

Целта на студията е да представи финансовите отчети на банките, като е проследено историческото им развитие в България, обособени в периоди. Финансовите отчети с общо предназначение  на банките представляват система от взаимосвързани показатели, които отразяват имущественото и финансовото им състояние към определен период. Наред с това финансовите отчети следва да представят вярно и честно ефективността и промените във финансовото състояние на дадена банка. На базата на получените данни от отчетите се извършва системен анализ на основните показатели на имущественото и финансовото състояние на банките и за ефективността им, като капиталова адекватност, платежоспособност, ликвидност, ефективност на разходите и др. Получените резултати от анализа се използват главно за управление на банките както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива. Външни потребители на информацията също проявяват интерес, тъй като те са индикация за състоянието и тенденциите в развитието на цялата икономика. Историческият преглед на характеристиките на финансовите отчети на банките в България ще започне от края на 80-те години на XX век.

Основен извод е, че финансовите отчети за общо предназначение на банките са претърпели значителна промяна през годините в резултат на сложните и бързо развиващи се социално-икономически отношения.

Abstract

The aim of the study is to present financial statements of banks and review their historic development in Bulgaria, split per period. General financial statements of banks are a system of interrelated indicators that reflect its position (financial and non-financial) over a specified period. In addition, the financial statements should present fairly and honestly the performance and changes in the financial position of a bank.

On the basis of the data obtained from the accounts, a systematic analysis of the main indicators of the financial and non-financial condition of the bank and of the efficiency of its activities, i.e. capital adequacy, solvency, liquidity, cost effectiveness, etc. is performed. The results from the analysis are mainly used for managing banks both short term and the long term. External users of the information are also interested as they are an indication of the state and trends in the development of the whole economy. The historical review of the characteristics of banks' financial statements in Bulgaria is presented as of 1980.

Conclusion is that general purpose financial statements of banks have undergone a significant change over the years as a result of the complicated and rapidly developing socio-economic relations.

JEL: M41, G21

Ключови думи

Bulgaria, България, банки, финансови отчети, исторически преглед, financial statements, bank, historic review
Свалете RP_vol1_2020_No06_A Filipova-Slancheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957