Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Качествени характеристики на информацията във финансовите отчети на предприятията от публичния сектор
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Качествени характеристики на информацията във финансовите отчети на предприятията от публичния сектор

Резюме

Целта на настоящия доклад е да се направи представяне на качествените характеристики на информацията, представяне във финансовите отчети на предприятията от публичния сектор (ППС) при прилагане на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС). Направено е сравнение на качествените характеристики в МССПС и Международните стандарти за финансово отчитане, като са изведени някои основни разлики. Липсата на стандартизация на счетоводството в публичния сектор в България е достатъчно основание да се повдигне въпросът за качеството на информацията, представяна във финансовите отчети от ППС.

Abstract

The purpose of this report is to present the qualitative characteristics of the information presented in the financial statements of public sector entities in applying the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). A comparison of the qualitative characteristics in IACS and International Financial Reporting Standards has been made, with some major differences. The lack of standardization of public sector accounting in Bulgaria is sufficient to raise the question of the quality of the information presented in the financial statements of the public sector entities.

JEL: M41, H83

Ключови думи

качествени характеристики на информацията, МССПС, qualitative characteristics of the information, International Public Sector Accounting Standards
Свалете RP_vol1_2020_No05_Y Daskalov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957