Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Криптовалутата – счетоводно предизвикателство
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Криптовалутата – счетоводно предизвикателство

Резюме

Криптовалутата е нов счетоводен обект, продукт на съвременните технологии и дигитализация на стопанския живот. В сегашните счетоводни стандарти няма ясно откроени  правила за счетоводното третиране на криптовалутата и затова на практика се прилага разнообразна счетоводна политика, но с преобладаващ превес на  отчитане по справедлива стойност в печалбата или загубата. Тази практика обаче се ограничава от публикуваното тълкувателно становище на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО) от м. юни 2019 г., с което се изисква в условията на действащите МСФО криптовалутата да бъде отчитана като материален запас, ако се държи за продажба, и като нематериален актив във всички останали случаи. В статията се анализират възможните счетоводни третирания на криптовалутата въз основа на нейната икономическа характеристика и се оспорва обосноваността на това  тълкувателно решение на КРМСФО от гледна точка на уместността и полезността на информацията относно криптовалутите във финансовите отчети на предприятията за потребителите. Криптовалутата обаче не притежава типичните черти на нематериален актив или материален запас, а по скоро на финансов актив (въпреки че не отговаря на сегашното определение за финансов актив в МСС 32 Финансови инструменти: представяне), тъй като предприятието може да реализира директен паричен поток чрез нейната продажба или като я използва като средство за размяна.

Затова най-уместна и полезна информация се постига чрез третирането ? като финансов актив. Този извод се подкрепя и от преобладаващата практика на много компании в световен мащаб. Поради тази причина Съветът по Международни счетоводни стандарти (СМСС) трябва да преразгледа или определението за парични средства (или това за парични еквиваленти) в МСС 7 Отчети за паричните потоци, така че криптовалутите да бъдат включени в състава им, или определението за финансов актив (различен от парични средства).

Abstract

Cryptocurrency is а new accounting item, a product of modern technology and digitization of business life. Current accounting standards do not have clear accounting rules for the treatment of cryptocurrency and therefore a diversified accounting policies have been applied with prevailing measurement at fair value through profit or loss. However, this practice is limited by the Agenda Decision published by IFRS Interpretation Committee (IFRIC) in June 2019, which requires that cryptocurrency be accounted for as inventory when held for sale, and as an intangible asset in all other cases. The article analyzes possible accounting treatments for cryptocurrency based on its economic characteristics and challenges the soundness of this interpretative IFRIC agenda decision in terms of the relevance and usefulness of information about cryptocurrencies in entity`s financial statements for their users. However, cryptocurrency does not have the typical features of an intangible asset or an inventory, but rather a financial asset (although it does not meet the current definition of a financial asset in IAS 32 Financial Instruments: Presentation) because an entity can realize a direct cash flow through selling it or using it as a medium of exchange.

Therefore, most relevant and useful information is provided when treating it as a financial asset. This conclusion is also supported by the prevailing practice applied by many companies worldwide. For that reason, the International Accounting Standards Board (IASB) should review either the definition of cash (or cash equivalent) in IAS 7 Cash Flow Statements to include cryptocurrencies in its scope, or the definition of a financial asset (other than cash).

JEL: M41, G1

Ключови думи

МСФО, криптовалута, биткойн, блокова верига, добиване на криптовалута, модел на финансов актив, модел на нематериален актив, модел на материален запас, cryptocurrency, bitcoin, blockchain, cryptocurrency mining, IFRS, a financial asset model, an intangible asset model, an inventory model
Свалете RP_vol1_2020_No03_B Brezoeva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957