Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Въпроси на анализа на стопанската дейност в творчеството на проф. Димитър Добрев
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Въпроси на анализа на стопанската дейност в творчеството на проф. Димитър Добрев

Резюме

Проф. д-р Димитър Добрев е крупен български учен в областта на икономическата наука, науката за отделното стопанство, счетоводството и анализа на стопанската дейност. През 2018 година се навършват 130 години от неговото рождение. В статията се извършва задълбочено проучване на научните трудове на проф. Добрев. Поставената цел е систематизиране на научните приноси в неговото творчество и открояване на постиженията му в областта на теорията и практиката на стопанския анализ.

В общ план приносните моменти в научното творчество на проф. Добрев могат да се систематизират в следните направления: изяснява всестранно въпросите за същността на стопанската дейност; разработва основните въпроси на науката за отделното стопанство и доказва по научен път необходимостта от изучаване на неговата икономика; изяснява счетоводството в неговия логически произход и историческо развитие, което му позволява да изведе и издигне теорията на счетоводството на научни основи; развива и издига теорията на балансите на научни основи; издига счетоводството като важна научна дисциплина в системата на висшето образование в България; работи за утвърждаване авторитета на счетоводните кадри в България; разработва теорията на анализа на стопанската дейност на научни основи.

Обект на разглеждане в настоящата статия са вижданията и приносите в научното творчество на проф. Добрев по различни въпроси на теорията и практиката на анализа на стопанската дейност.

Abstract

Prof. Dr. Dimitar Dobrev is a distinguished Bulgarian scholar in the field of economic studies, the studies of independent economy, the accountancy and analysis of the economic activity. We can write a lot for Prof. Dobrev and his work.

This publication makes a detailed study of the scientific work of Prof. Dobrev. The objective is to systematize the scientific contributions in his work and to outline his achievements in the theory and practice of the business analysis.

In general, the contributions in the work of Prof. Dobrev may be systematized in the following areas: he makes comprehensive clarification of the questions about the nature of the economic activity; he develops the main questions of the studies of independent economy and scientifically proves the need to study its economics; he clarifies that the accountancy in its logical origin and historical development that allows him to outline and put the scientific foundations of the accountancy theory; he develops and puts the scientific foundations of the theory of balances; he makes the accountancy an important study discipline in the system of higher education in Bulgaria; he works for the establishment of the authority of the accounting specialists in Bulgaria; he develops the theory of the analysis of the economic activity on scientific bases.

This publication highlights the views and contributions in the scientific work of Prof. Dobrev on different questions of the theory and practice of the economic activity analysis.

JEL: M 49

Ключови думи

work, Добрев, творчество, възгледи, приноси, анализ на стопанската дейност, Dobrev, views, contributions, analysis of economic activity
Свалете RP_vol1_2020_No02_R Ivanova.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957