Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Развитие и проблеми на висшето счетоводно образование в САЩ и България: някои паралели от миналото
Научни трудове на УНСС - Том 1/2020
година 2020
Брой 1

Развитие и проблеми на висшето счетоводно образование в САЩ и България: някои паралели от миналото

Резюме

Настоящата разработка представлява кратък исторически преглед на развитието на професионалната и либералната перспективи във висшето счетоводно образование в САЩ и България с намерението да осигури подходящ контекст за дискусия по актуални проблеми на образованието за счетоводната професия. На базата на историко-логическия анализ са формулирани три общи извода относно модела на развитие на счетоводното образование. Изтъкнато е, че правилното разбиране на този модел е основна предпоставка за избягване повтарянето на грешки от миналото.

Abstract

This paper provides a short historical background of the vocational versus liberal perspectives in accounting higher education. The first section begins with a discussion of the early professionals’ struggle to ensure the status of accounting as a profession and a scholarly discipline in the U.S. The second section discusses some of the perceived problems with accounting education in Bulgaria. Based on the historical parallels outlined, the concluding section suggests three general conclusions.

JEL: M41, M42

Ключови думи

професионално образование, висше счетоводно образование, либерално образование, accounting higher education, vocational education, liberal education
Свалете RP_vol1_2020_No01_M Musov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957