Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Финансова интеграция и икономическа синхронизация (теоретичен анализ)
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Финансова интеграция и икономическа синхронизация (теоретичен анализ)

Резюме

Статията разглежда различни механизми, свързани с идентифицирането на посоката на зависимостта между финансовата интеграция и синхронизацията на бизнес цикъла. В нея се застъпва идеята, че промени в търсенето на капитал водят до дивергенция, докато шокове в интегрираната финансова система причиняват синхронизация в темповете на икономически растеж. На базата на това разграничение се извеждат показатели, които определят тенденцията към синхронизация или дивергенция на бизнес цикъла.

Abstract

This study examines various mechanisms for the linkage between financial integration and business cycle synchronization. The present study advocates that changes in capital demand lead to divergence while shocks in the integrated financial system cause synchronization. Based on this differentiation the study derives indicators that determine the tendency for synchronization or divergence.

JEL: E62, E63

Ключови думи

финансова интеграция, синхронизация на бизнес цикъла, дивергенция на бизнес цикъла, financial integration, business cycles synchronization, business cycles divergence
Свалете RP_vol5_2019_No24_I Kutsarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957