Главен редактор
 • Христина Николова
Национален редакционен съвет
 • Христина Николова, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Финансова интеграция и икономическа синхронизация (теоретичен анализ)
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Финансова интеграция и икономическа синхронизация (теоретичен анализ)

Резюме

Статията разглежда различни механизми, свързани с идентифицирането на посоката на зависимостта между финансовата интеграция и синхронизацията на бизнес цикъла. В нея се застъпва идеята, че промени в търсенето на капитал водят до дивергенция, докато шокове в интегрираната финансова система причиняват синхронизация в темповете на икономически растеж. На базата на това разграничение се извеждат показатели, които определят тенденцията към синхронизация или дивергенция на бизнес цикъла.

Abstract

This study examines various mechanisms for the linkage between financial integration and business cycle synchronization. The present study advocates that changes in capital demand lead to divergence while shocks in the integrated financial system cause synchronization. Based on this differentiation the study derives indicators that determine the tendency for synchronization or divergence.

JEL: E62, E63

Ключови думи

финансова интеграция, синхронизация на бизнес цикъла, дивергенция на бизнес цикъла, financial integration, business cycles synchronization, business cycles divergence
Свалете RP_vol5_2019_No24_I Kutsarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957