Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Разпределение на дохода: значение, форми и взаимовръзка
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Разпределение на дохода: значение, форми и взаимовръзка

Резюме

В статията в исторически контекст е показана еволюцията в разбиранията за значението на разпределението на дохода за икономическото развитие и са потърсени причините за подценяването на този проблем от икономическата наука. На основата на регресионен анализ за десет страни от ОИСР е установена силна корелационна зависимост между функционалното и персонално разпределение на дохода. Теоретичното обосноваване и моделиране на тази взаимовръзка е предстояща задача на икономическата теория.

Abstract

The paper illustrates in the historical context the evolution of the understanding of the importance of income distribution for economic development and also the reasons for underestimating this problem from economic science. Based on a regression analysis for ten OECD countries, a strong correlation between the functional and personal distribution of income has been established. The theoretical justification and modeling of this relationship is a forthcoming task of economic theory.

JEL: E25, D33

Ключови думи

доходно неравенство, income inequality, функционално разпределение на дохода, персонално разпределение на дохода, functional income distribution, personal income distribution
Свалете RP_vol5_2019_No23_H Mavrov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957