Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Роля на потреблението в икономиката – развитие на идеите от Кантийон до Кейнс
Научни трудове на УНСС - Том 5/2019
година 2019
Брой 5

Роля на потреблението в икономиката – развитие на идеите от Кантийон до Кейнс

Резюме

Статията е критичен преглед, систематизация, сравнение и обобщение на възгледите за ролята на потреблението за икономическата динамика от Кантийон до Кейнс. Акцент е алтернативността на идеите, обяснена с различните допускания и предположения на авторите и с промените в икономическата конюнктура. В условията на глобална криза дебатът се възобновява и ръстът на търсенето отново е сериозна възможност при провеждането на макроикономическа политика.

Abstract

The article is a critical review, systematization, comparison and summary of the views on the role of the consumption for the dynamics of the economy from Cantillon to Keynes. Emphasis is placed on the alternatives of ideas, explained by the different assumptions and suggestions of the authors, and the changes in the economic conjuncture. In the context of the global crisis, the debate is revived, and the increasing demand is again one of the main opportunities for the implementation of the macroeconomic policy.

JEL: B51, B52, E1, E21, O4

Ключови думи

economic growth, икономически растеж, потребление, consumption
Свалете RP_vol5_2019_No22_T Ivanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957